1. Καθορισμός των δυναμικών βαθμών ελευθερίας δυναμικού συστήματος
  2. Ιδιότητες συστημάτων σχετικές με τη δυναμική του συμπεριφορά
  3. Μόρφωση εξισώσεων κίνησης
  4. Ελεύθερες ταλαντώσεις δυναμικών συστημάτων
  5. Απόκριση συστήματος σε αρμονικές δυναμικές διεγέρσεις
  6. Απόκριση συστήματος σε γενική δυναμική διέγερση