1. Εισαγωγή – Περιβάλλον Matlab
 2. Πράξεις, βασικές συναρτήσεις, μεταβλητές
 3. Script files
 4. Λογικές συναρτήσεις
 5. Έλεγχοι, διαγράμματα ροής
 6. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων
 7. Επαναλήψεις (for, while)
 8. Βασικές γραφικές παραστάσεις
 9. Ορισμός συνάρτησης
 10. Πολυώνυμα, πολλαπλασιασμός και διαίρεση πολυωνύμων – Εύρεση ριζών πολυωνύμων – Μιγαδικοί αριθμοί
 11. Διανύσματα – Πίνακες, Αριθμητικές πράξεις με διανύσματα, Επίλυση συστήματος εξισώσεων – Πίνακες
 12. Symbolic Math Toolbox.
 13. Εισαγωγή στη χρήση του MuPAD