1) Κλίμα και κτίριο. Μικρολιματικές συνθήκες
2) Ενεργειακό και θερμικό ισοζύγιο.
3) Θερμομονωτικά υλικά και εφαρμογές.
4) Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας U αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων και υπολογισμός θερμογεφυρών κτιρίου.
5) Απαιτήσεις, προδιαγραφές Κανονισμού ενεργειακής απόδοσης (Κ.Εν.Α.Κ.). Υπολογιστικός έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου.
6) Υγροπροστασία κτιρίου, υλικά και εφαρμογές
7) Επιφανειακή συμπύκνωση των υδρατμών. Υπολογιστικός έλεγχος σχηματισμού δρόσου.
8) Αεροστεγανότητα κελύφους και μέθοδοι εκτίμησης.
9) Μέθοδοι εκτίμησης θερμικής και οπτικής άνεσης εσωτερικού περιβάλλοντος