1. Εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος (κλιματικές παράμετροι, μικροκλίμα πέριξ του κτηρίου, κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στον σχεδιασμό του κελύφους του κτηρίου, εσωτερικές συνθήκες).
2. Μεταφορά θερμότητας (βασικές αρχές: αγωγή, θερμική ακτινοβολία, συναγωγή), αποθήκευση θερμότητας στα δομικά στοιχεία, υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας (U-value) διαφανών και αδιαφανών δομικών στοιχείων, θερμογέφυρες στα κτήρια (θεωρία και υπολογισμός, αρχές θερμογράφησης και χρήση θερμοκάμερας).
3. Μεταφορά υγρασίας (μηχανισμοί μεταφοράς υγρασίας στο εσωτερικό του κτηρίου και αποθήκευσής της στα δομικά στοιχεία, εισαγωγή στην ψυχρομετρία, συμπύκνωση υδρατμών στις εσωτερικές επιφάνειες των δομικών στοιχείων, αποτίμηση των μηχανισμών φθοράς λόγω επιφανειακής συμπύκνωσης στα δομικά στοιχεία, συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό των δομικών στοιχείων, υπολογιστικά μέσα υγροθερμικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων, προσδιορισμού των δυναμικών συντελεστών θερμοπερατότητας και αποτίμησης των μηχανισμών φθοράς δομικών στοιχείων λόγω υγρασίας).
4. Μεταφορά αέρα / αερισμός κτηρίων [υπολογισμός πιέσεων στις όψεις των κτηρίων υπο συνθήκες λειτουργίας, φαινόμενα άνωσης θερμού αέρα, αεροπερατότητα υλικών και στοιχείων, ροή αέρα διαμέσω ανοιγμάτων, φυσικός αερισμός στα κτήρια (υπολογισμός και αρχές σχεδιασμού), αεροστεγανότητα].
5. Υγεία και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτήρια.
6. Ακουστική (ακουστικές ιδιότητες υλικών, ακουστική κλειστών χώρων, ηχοαπορροφητικά μέσα, μετάδοση ήχου και ηχοπροστασία/ηχομόνωση στα κτήρια).
7. Φωτισμός [oπτικές ιδιότητες υλικών, φωτομετρία, πηγές φωτισμού (κίνηση ηλίου, φυσικός/τεχνητός φωτισμός), υπολογισμός φωτεινότητας (illuminance), απαιτήσεις κτηρίων (οπτική άνεση)].