1. Εισαγωγή, παροχή νερού, πρόβλεψη πληθυσμού
2. Ποιότητα του νερού και ισχύουσες διατάξεις
2. Άντληση και καθαρισμός του νερού (εισαγωγή, χημική ιζηματοποίηση, θρόμβωση, αποσκλήρυνση, ανάμιξη, καθίζηση, διύλιση, χλωρίωση – απολύμανση, έλεγχος
3. οργανικών ρυπαντών και άλλων τοξικών ουσιών, έλεγχος οσμής και γεύσης, απόβλητα εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού)
4. Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων
5. Διάβρωση συστημάτων διανομής
6. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων
7. Εργαστηριακή άσκηση ανάλυσης και μέτρησης ποιότητας νερού.