1. Εισαγωγή στις ιδιότητες και στην οργάνωση των συστημάτων κυκλοφορίας. Βασικές έννοιες του συστήματος κυκλοφορίας.
2. Χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας και μετρήσεις.
3. Θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ των βασικών μεγεθών της κυκλοφορίας (κυκλοφοριακή ροή, πυκνότητα, ταχύτητα).
4. Κυκλοφοριακή ικανότητα τμημάτων του οδικού δικτύου.
5. Μελέτη και απεικόνιση κυκλοφοριακής συμφόρησης.
6. Φωτεινή σηματοδότηση (χαρακτηριστικά, προϋποθέσεις, ρυθμίσεις, έλεγχος).
7. Διαχείριση αυτοκινητόδρομων.