1. Εισαγωγή, βασικές έννοιες διαχείρισης έργων
 2. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων
 3. Ανάλυση αντικατάστασης εξοπλισμού, βέλτιστη περίοδος χρήσης μηχανημάτων
 4. Επιλογή και οικονομική αξιολόγηση δημόσιων έργων, ανάλυση ωφελειών-κόστους, μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας έργων
 5. Επιρροή αποσβέσεων, φορολογίας και πληθωρισμού στις οικονομικές αποφάσεις, ανάλυση ευαισθησίας αποφάσεων
 6. Ανάλυση δομής έργου, σχεδιασμός και οργάνωση υλοποίησης
 7. Εκτίμηση χρόνου και κόστους εργασιών
 8. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργου, προγραμματισμός διάθεσης των μέσων παραγωγής
 9. Παρακολούθηση κι έλεγχος υλοποίησης έργων
 10. Διαχείριση κινδύνων στα τεχνικά έργα
 11. Μέθοδοι βελτιστοποίησης και εφαρμογές στη διαχείριση έργων
 12. Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, λογισμικό διαχείρισης έργων, λιτή διαχείριση κατασκευών (Lean construction)