1. Εισαγωγή,  Άλγεβρα των Μητρώων.
  2. Επικόμβιες Δυνάμεις και Επικόμβιες Μετακινήσεις, Μητρώο Δυσκαμψίας Ελατηρίου σε Τοπικό Σύστημα Συντεταγμένων, Μητρώο Δυσκαμψίας Δύο Ελατηρίων σε Σειρά, Ιδιότητες του Μητρώου Δυσκαμψίας, Υπολογισμός Εσωτερικών Δυνάμεων στα Μέλη. Η Μέθοδος της Άμεσης Δυσκαμψίας.
  3. Ανάλυση Δικτυωμάτων: Το Στοιχείο Ράβδος, Μετασχηματισμός Συντεταγμένων από Τοπικό σε Απόλυτο Σύστημα Συντεταγμένων, Μητρώο Μετασχηματισμού, Μητρώο Δυσκαμψίας Ράβδου στο Απόλυτο Σύστημα Συντεταγμένων, Εφαρμογή της Μεθόδου Άμεσης Δυσκαμψίας στην Ανάλυση Δικτυωμάτων.
  4. Ανάλυση Δοκών και Πλαισίων: Το Στοιχείο Εύκαμπτης Δοκού, Υπολογισμός του Μητρώου Δυσκαμψίας Δοκού με την Μέθοδο του Μοναδιαίου Φορτίου, Ανάλυση Συνεχών Δοκών υπό την Δράση Σημειακών Φορτίων, Διανεμημένο Φορτίο σε Δοκούς, Ανάλυση Συνεχών Δοκών υπό την Δράση Διανεμημένου Φορτίου, Αξονική και Καμπτική Καταπόνηση, Μητρώο Δυσκαμψίας  Δοκού στο Απόλυτο Σύστημα Συντεταγμένων, Ανάλυση Πλαισίων με Συμμετρική και Αντιμετρική Φόρτιση.
  5. Ειδικά θέματα: Εισαγωγή εσωτερικών αρθρώσεων γραμμικών στοιχείων, άκαμπτες ζώνες κόμβων, διαφραγματική λειτουργία πλακών.
  6. Διάφορες Εφαρμογές.