1. Εισαγωγή στις κατασκευές από χάλυβα, παραγωγή και επεξεργασία δομικών μελών, σχέδια μηχανικού, ανέγερση στο εργοτάξιο.
  2. Βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού, οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Έλεγχος με τη μέθοδο των επιμέρους συντελεστών. Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα σε διάρκεια.
  3. Μηχανικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά χάλυβα. Όλκιμη και ψαθυρή θραύση (διάβρωση). Κριτήριο διαρροής von-Mises. Κριτήρια όλκιμης θραύσης. Ολιγο-κυκλική και πολυ-κυκλική κόπωση. Επιρροή υψηλής θερμοκρασίας. Επιρροή ταχύτητας φόρτισης.
  4. Κατηγοριοποίηση διατομών.
  5. Αντοχή διατομών σε μεμονωμένα εντατικά μεγέθη. Αλληλεπιδράσεις εντατικών μεγεθών. Συνδυασμένα εντατικά μεγέθη.
  6. Αστάθεια δομικών μελών από χάλυβα. Καμπτικός λυγισμός. Στρεπτικός λυγισμός. Στρεπτο-καμπτικός λυγισμός. Πλαγιο-στρεπτικός λυγισμός. Λυγισμός υπό συνδυασμένα εντατικά μεγέθη.
  7. Λυγισμός λυγηρών κορμών και χρήση νευρώσεων.
  8. Συνοριακές συνθήκες και μέθοδοι πλευρικής στήριξης δομικών μελών.
  9. Σχεδιασμός, σχέδια λεπτομερειών, επεξεργασία, και ανέγερση κτιρίων από χάλυβα.