Υπόγειες ροές
Δίκτυα ροής, ανισότροπα εδάφη, υπολογισμός παροχής, υδραυλικού φορτίου και δυνάμεων ροής.
2. Φέρουσα ικανότητα εδαφών
Θεωρίες και μέθοδοι υπολογισμού, παράγοντες που επηρεάζουν τη φέρουσα ικανότητα
3. Ωθήσεις εδαφών
Ενεργητική και παθητική κατάσταση, μέθοδοι υπολογισμού, παράγοντες που επηρεάζουν τις ωθήσεις
4. Ευστάθεια πρανών
Αναλυτικές μέθοδοι υπολογισμού, ομοιογενή και στρωματωμένα εδάφη, επίδραση υπόγειων ροών, μέθοδος Taylor, μέθοδοι λωρίδων