1. Συνάφεια χάλυβα-σκυροδέματος, Αγκυρώσεις και ενώσεις ράβδων
2. Διαστασιολόγηση στοιχείων με βάση την οριακή κατάσταση αστοχίας σε στρέψη
3. Πλάκες: υπολογισμός και κατασκευαστική διαμόρφωση
4. Διαστασιολόγηση πλακών για συγκεντρωμένα φορτία με βάση την οριακή κατάσταση αστοχίας σε διάτρηση
5. Επίπεδα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος: Τοιχώματα