• Σχεδιασμός κοχλιώσεων
• Σχεδιασμός συγκολλήσεων
• Σχεδιασμός συνδέσεων συνδέσμων δυσκαμψίας σε κομβοελάσματα
• Σχεδιασμός συνδέσεων δευτερευουσών δοκών σε κύριες δοκούς
• Σχεδιασμός βάσεων υποστυλωμάτων
• Σχεδιασμός κόμβων δοκού-υποστυλώματος με μετωπική πλάκα
• Σχεδιασμός αποκαταστάσεων συνέχειας
• Παρουσίαση των διαθέσιμων μεθόδων σχεδιασμού κατασκευών από χάλυβα με βάση γραμμικές ή μη γραμμικές αναλύσεις
• Θεωρητική προσέγγιση φαινομένων δεύτερης τάξης.