1. Εισαγωγή στο σχεδιασμό και την κατασκευή οδών
2. Κατηγορίες οδών, προδιαγραφές, ικανότητα οδού, ταχύτητες, κινηματική οχημάτων και γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού
3. Οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη οδού, οριζοντιογραφία, μηκοτομή και διατομές οδού
4. Μήκος ορατότητας για προσπέραση και στάση
5. Χωματισμοί: Διατομές, κινήσεις και διανομή χωματισμών, διάγραμμα Bruckner.
6. Οδική Ασφάλεια
7. Σχεδιασμός εύκαμπτων οδοστρωμάτων
8. Κατασκευή οδοστρωμάτων, μηχανήματα και έλεγχοι ποιότητας