1. Ανάπτυξη και διατύπωση των εξισώσεων κινήσεως για μονοβάθμιο (SDOF) σύστημα με ιξώδη απόσβεση για (α) εξωτερικώς ασκουμένη δύναμη, και (β) για κίνηση του σημείου στηρίξεως (δηλ. το πρόβλημα σεισμικής διεγέρσεως).
 2. Ελευθέρα ταλάντωση μονοβαθμίου (SDOF) συστήματος με ιξώδη απόσβεση. Επίδραση της απόσβεσης: απόσβεση μικροτέρα της κρισίμου, κρίσιμη απόσβεση, απόσβεση μεγαλυτέρα της κρισίμου.
 3. Ελευθέρα ταλάντωση μονοβαθμίου (SDOF) συστήματος με τριβή COULOMB.
 4. Απόκριση μονοβαθμίου (SDOF) συστήματος με ιξώδη απόσβεση σε διέγερση αρμονικού φορτίου: αναλυτική λύση. Εφαρμογές: (α) Μέτρηση απόσβεσης δομικών κατασκευών, (β) σεισμική μόνωση, (γ) όργανα μετρήσεως κραδασμών/ταλαντώσεων.
 5. Απόκριση μονοβαθμίου (SDOF) συστήματος με ιξώδη απόσβεση σε διέγερση περιοδικού φορτίου.
 6. Απώλειες μηχανικής ενέργειας λόγω αποσβέσεως: ιξώδεις απόσβεση, ισοδύναμη ιξώδεις απόσβεση, απόσβεση μη εξηρτημένη από τον ρυθμό φόρτισης, μιγαδική δυσκαμψία.
 7. Απόκριση μονοβαθμίου (SDOF) συστήματος με ιξώδη απόσβεση σε παλμικές διεγέρσεις: αναλυτικές λύσεις. Εισαγωγή της έννοιας του παλμικού φάσματος απόκρισης.
 8. Απόκριση μονοβαθμίου (SDOF) συστήματος με ιξώδη απόσβεση σε γενικού τύπου δύναμη: ολοκλήρωμα DUHAMEL (ολοκλήρωμα συνέληξης).
 9. Αριθμητική επίλυση της απόκρισης μονοβαθμίου (SDOF) συστήματος. Αριθμητικές μέθοδοι χρονικών βημάτων.
 10. Φάσματα αποκρίσεως και φάσματα σχεδιασμού για σεισμική διέγερση.
 11. Διακριτά πολυβάθμια συστήματα (MDOF): Διατύπωση των εξισώσεων κίνησης [μείωση (στατικών) βαθμών ελευθερίας (DOF), στατική και δυναμική συμπύκνωση]. Μητρώα συστήματος/κατασκευής [μητρώα μάζας, δυσκαμψίας, απόσβεσης, μονόστηλο μητρώο επιρροής (για διέγερση λόγω κίνησης του σημείου στήριξης)].
 12. Διακριτά πολυβάθμια συστήματα (MDOF): Ελευθέρα ταλάντωση πολυβαθμίων συστήματα (MDOF): το γενικευμένο πρόβλημα ιδιοτιμών: ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές ταλάντωσης. Θεμελιώδεις ιδιότητες των ιδιοσυχνοτήτων και των ιδιομορφών. Μέθοδοι προσέγγισης/εκτίμησης των αριθμητικών τιμών των ιδιοσυχνοτήτων (π.χ. λόγος RAYLEIGH). Ελευθέρα ταλάντωση πολυβαθμίου (MDOF) συστήματος με κλασσική απόσβεση (απόσβεση RAYLEIGH και απόσβεση CAUGHEY).
 13. Διακριτά πολυβάθμια συστήματα (MDOF): Εξαναγκασμένη ταλάντωση. Ανάλυση της απόκρισης με την μέθοδο των ιδιομορφών (συντελεστής ιδιομορφικής συμμετοχής, συντελεστής δυναμικής απόκρισης).