1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Επισκόπηση των γεωτεχνικών σεισμικών κινδύνων (π.χ. ρευστοποίηση, κατολισθήσεις) και των επιπτώσεών τους στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Ο καθοριστικός ρόλος των τοπικών εδαφικών συνθηκών και της τοπογραφίας σε ιστορικά περιστατικά σεισμών (Kobe, Chi-Chi, Christchurch).
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών. Σεισμικά ρήγματα (τύποι ρηγμάτων, χαρακτηριστικά και διαστάσεις, ενεργά και μη ενεργά ρήγματα). Μελέτη των σεισμικών πηγών. Μέγεθος σεισμών, κλίμακες μεγέθους. Ταλάντωση μονοβάθμιου συστήματος (1-DOF) με υποβολή διέγερσης στη βάση. Ελαστικά φάσματα απόκρισης.
3. ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Διάδοση κυμάτων σε 1-διάσταση, διαμήκη και εγκάρσια χωρικά κύματα, ανάκλαση και διάθλαση κυμάτων. Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό ημίχωρο, σε στρωματωμένο ημίχωρο, επιφανειακά κύματα Rayleigh και Love, διάδοση κυμάτων σε πορώδη εδαφικά υλικά, επίδραση του υδροφόρου ορίζοντα.
4. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
Ορισμός δυναμικών ιδιοτήτων του εδάφους και σχετικές εργαστηριακές δοκιμές (πιεζομετρικά στοιχεία, συντονισμού, ανακυκλική τριαξονική). Επισκόπηση της εδαφικής απόκρισης για μεγάλο εύρος ανακυκλικών παραμορφώσεων.
5. ΕΔΑΦΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ανάλυση του φαινομένου βάσει αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών. Επιπτώσεις στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Εκτίμηση της επικινδυνότητας ρευστοποίησης σε συγκεκριμένη θέση με εμπειρικές μεθοδολογίες (με χρήση δοκιμών SPT και CPT). Μέτρα προστασίας και αποτροπής του φαινομένου.
6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Επίδραση των τοπικών εδαφικών συνθηκών. Αναλυτικές 1-Δ επιλύσεις για ιξωδο-ελαστικό έδαφος. Αριθμητικές μέθοδοι. Ισοδύναμα γραμμικά και απλά μη-γραμμικά καταστατικά προσομοιώματα. 2-Δ και 3-Δ διάδοση των σεισμικών κυμάτων-επίδραση της επιφανειακής τοπογραφίας και της τοπογραφίας του σεισμικού υποβάθρου.
7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
Ευστάθεια πρανών και κατασκευών εδαφικής αντιστήριξης υπό σεισμική φόρτιση. Επιλογή του κατάλληλου σεισμικού συντελεστή και του συντελεστή ασφάλειας. Σεισμικός σχεδιασμός πασσάλων.