Εισαγωγή στα αστικά υδραυλικά έργα, ιστορική αναδρομή. Παράμετροι ποιότητας υδρευτικού νερού. Υπολογισμός αναγκών νερού: χρήσεις, εκτίμηση πληθυσμού σχεδιασμού, εποχιακή και ημερήσια διακύμανση της ζήτησης, απώλειες νερού, εκτίμηση παροχών σχεδιασμού εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου. Χωροθέτηση, διαστασιολόγηση, και σχεδιασμός δεξαμενών ρύθμισης και φρεατίων αποδόσεως/πιεζοθραύσεως. Αγωγοί δικτύων ύδρευσης, ειδικές συσκευές δικτύων, μεθοδολογία υδραυλικών υπολογισμών. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου και αντλιοστασίων. Χάραξη και διαστασιολόγηση δικτύου διανομής: χωρικός επιμερισμός της ζήτησης βάσει πολεοδομικών δεδομένων, σενάρια κανονικής και έκτακτης λειτουργίας, μεθοδολογία υδραυλικών υπολογισμών, εισαγωγή σε υπολογιστικά εργαλεία. Χάραξη και σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης: σύσταση οικιακών λυμάτων, παντορροϊκά και χωριστικά δίκτυα, παρασιτικές εισροές, εκτίμηση παροχών σχεδιασμού ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, υδραυλική των υπονόμων (μεθοδολογία υδραυλικών υπολογισμών, περιορισμοί στα χαρακτηριστικά της ροής, συναρμογές). Τεχνολογία αγωγών αποχέτευσης και φρεατίων επισκέψεως, αποθέσεις φερτών, αερισμός συλλεκτήρων ακαθάρτων, ποσοτικοποίηση συνθηκών παραγωγής υδροθείου, αντιδιαβρωτική προστασία αγωγών.