1. Προαπαιτούμενα από τη ρευστομηχανική (Εξισώσεις Navier-Stokes και Reynolds σε περιστρεφόμενο σύστημα, εύρεση των εγγενών κλιμάκων).
  2. Ανασκόπηση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας σε κόλπους, λίμνες και ταμιευτήρες.Ανεμογενής κυκλοφορία.
  3. Παλιρροιογενής κυκλοφορία.
  4. Ρεύματα πυκνότητας.
  5. Περιπλοκές που εισάγει η πολύπλοκη βαθυμετρία.
  6. Στρωμάτωση σε Ταμιευτήρες