1. Εισαγωγή. Ορισμοί, Συνιστώσες ατμοσφαιρικής ρύπανσης (κατηγορίες πηγών, ρύποι, ατμόσφαιρα, διασπορά – διεργασίες, αποδέκτες), Ιστορική αναδρομή
  2. Γενικά Στοιχεία Ρύπανσης. Κατηγορίες, Μονάδες μετρήσεων, Πηγές, Ευρύτερες και καθολικές επιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης (φαινόμενο όξινης βροχής, διασπορά ραδιενεργών ουσιών, απομείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου), Διεθνείς φορείς μετρήσεων
  3. Ιδιότητες Ρύπων και Επιπτώσεις. Σωματιδιακοί ρύποι, Μονοξείδιο του άνθρακος, Οξείδια του θείου, Υδρογονάνθρακες, Οξείδια του αζώτου, Δευτερογενείς ρύποι και μονοξείδιο του αζώτου, Φωτοχημικά οξειδωτικά
  4. Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα. Γενικά στοιχεία, Κριτήρια και πρότυπα  ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, Πρότυπα εκπομπής
  5. Μετεωρολογία και Ρύπανση. Μετεωρολογικά στοιχεία (θερμότητα και ατμοσφαιρική σταθερότητα, πίεση, άνεμος, απόλυτη και σχετική υγρασία), Επιδράσεις μετεωρολογικών παραμέτρων στη διασπορά των ρύπων, Περιοδικότητα και διαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης
  6. Μεταφορά και Διάχυση Ρύπων. Βασικές έννοιες, Μέγιστο ύψος ανάμειξης, Προσομοίωση διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων (εκπομπή ρύπων από σημειακή, γραμμική και εμβαδική πηγή, συνεισφορά σημειακών, γραμμικών ή εμβαδικών πηγών)
  7. Αντιρρυπαντική Τεχνολογία. Φυσικοί μηχανισμοί, Σχεδιασμός καμινάδων, Έλεγχος ρύπανσης στην πηγή (συσκευές ελέγχου σωματιδιακών ρύπων, συσκευές ελέγχου αερίων ρύπων)
  8. Στρατηγική Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Γενικά στοιχεία, Επιλογή βέλτιστης στρατηγικής μακροπρόθεσμου ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  9. Μετρήσεις και Ανάλυση Ποιότητας Αέρα. Γενικές αρχές, Δειγματοληψία, Όργανα δειγματοληψίας, Συσκευές δειγματοληψίας σωματιδίων, Μέθοδοι επιλογής θέσεως και χρόνου δειγματοληψίας, Μέθοδοι προσδιορισμού ποιότητας αέρα, Πρότυπες μέθοδοι προσδιορισμού ποιότητας αέρα, Δίκτυα μετρήσεων και τηλεμετάδοση αποτελεσμάτων.