Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι τα εξής:

  1. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά γλυκού και θαλασσινού νερού
  2. Η ζωή στο υδάτινο περιβάλλον – Το οικοσύστημα
  3. Μορφές και συμπεριφορές των στοιχείων στο υδάτινο περιβάλλον
  4. Φυσικές και χημικές διεργασίες στο νερό
  5. Οι κύριοι βιο-γεωχημικοί κύκλοι
  6. Χημικές διεργασίες στις περιβαλλοντικές διεπιφάνειες
  7. Χημική υδατική ρύπανση
  8. Προσομοίωση φυσικών και βιοχημικών διεργασιών σε υδάτινα οικοσυστήματα