1. Γεωτεχνική Ερευνα
Στάδια, μέθοδοι γεωτρήσεων, δειγματοληψία, επί-τόπου δοκιμές.
2. Εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής
Κοκκομετρία, όρια Atterberg, διαπερατότητα, συμπύκνωση, στερεοποίηση, αντοχή.
3. Οργανομετρήσεις πεδίου
Μέθοδοι και συστήματα παρακολούθησης της συμπεριφοράς εδαφών και γεωτεχνικών κατασκευών.