1. Εισαγωγή και ασφάλεια εργαστηρίου.
  2. Κατηγορίες ρύπων και σχεδιασμός δειγματοληψιών.
  3. Σχεδιασμός δειγματοληψιών και προετοιμασία δειγμάτων.
  4. Σφάλματα και ακρίβεια μετρήσεων.
  5. Προσδιορισμός pH, διαλυμένου οξυγόνου, ηλεκτρικής αγωγιμότητας και αλατότητας.
  6. Προσδιορισμός χημικά και βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου.
  7. Προσδιορισμός αμμωνιακού αζώτου, νιτρικών και ολικού αζώτου κατά Kjeldahl και φωσφόρου.
  8. Φασματοσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης.
  9. Ιοντική χρωματογραφία.
  10. Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης και εκπομπής.