Το μάθημα έχει δύο συνιστώσες

1) Σεμιναριακού τύπου, διαδραστική παρουσίαση 11 θεματικών ενοτήτων που καλύπτουν βασικές περιπτώσεις εφαρμογής Γεωδαιτικών τεχνικών στο αντικείμενο του Πολ Μηχανικού.  Οι ενότητες αυτές καλύπτουν προβλήματα Γεωτεχνικής Μηχανικής όπως κατολισθήσεις, διάνοιξη σηράγγων και σταθερότητα φραγμάτων, γεωμετρική κατασκευή υψηλών κατασκευών όπως πυλώνων και κτιρίων, Σεισμοτεκτονική έρευνα με βάση Πεπερασμένα Μοντέλα Ρηγμάτων και εκτίμηση πεδίου παραμορφώσεων που προκύπτουν από γεωδαιτικές παρατηρήσεις, μέτρηση των στατικών και δυναμικών παραμορφώσεις κατασκευών από άνεμο και κυκλοφοριακό φορτίο, Μεταβολές ακτών, Αρχαιολογικά προβλήματα, Συγκοινωνιακά θέματα, νέα Γεωδαιτικά όργανα, κλπ.

2) Εκπόνηση επιβλεπόμενου θέματος (πρότζεκτ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και παρουσίαση του σε ειδική ημερίδα.  Το θέμα ανατίθεται σε δύο φοιτητές και βασίζεται σε πειραματικά δεδομένα, βιβλιογραφική έρευνα, επεξεργασία υπαρχόντων δεδομένων, ή ανάπτυξη αλγορίθμων.  Ο φοιτητής αντλεί γνώση και από την βαθμιαία πρόοδο, παρουσίαση και αξιολόγηση όλων των θεμάτων.

3) Αναφορά σε επίκαιρα γεγονότα (σεισμούς κλπ).