Αξιολόγηση – Πιστοποίηση

Η βελτίωση της ποιότητας του παρεχομένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος αποτελεί συνεχή στόχο των μελών του.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, το Τμήμα συλλέγει δεδομένα για την ποιότητα του παρεχομένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για κάθε μάθημα από τους φοιτητές και γενικού ερωτηματολογίου από τα μέλη ΔΕΠ, καθώς και σύνταξης των σχετικών Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος.

Το Τμήμα αξιολογήθηκε πρόσφατα από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το Ν. 3347 (ΦΕΚ 189/2-8-2005). Δείτε εδώ την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π.

Δείτε εδώ την πρόσφατη ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Πολιτική Ποιότητας – Στοχοθεσία

Η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αποτυπώνει την επιδίωξη του Τμήματος για τη διαμόρφωση και εξέλιξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο προγράμματος σπουδών στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού. Επίσης δείτε εδώ  την πρόσφατη στοχοθεσία του Τμήματος.