• Είδη τοιχοποιιών
Είδη τοιχοποιιών, Λιθοδομές ,Τοιχοποιίες από τεχνητούς λίθους, Χυτές τοιχοποιίες, Μικτές τοιχοποιίες, Kονιάματα
• Μηχανική της τοιχοποιίας
Θλιπτική αντοχή, Εφελκυστική και διατμητική αντοχή. Μηχανισμός αστοχίας υπό θλίψη. Eλαστικά χαρακτηριστικά τοιχοποιίας. Λυγισμός τοίχων υπό έκκεντρη θλίψη. Θλιβόμενοι τοίχοι υπό οριζόντια πλευρική φόρτιση. Τοίχοι υπό τυχούσα φόρτιση
• Τυπολογία και βλάβες νεοελληνικών κτιρίων
Τύποι νεοελληνικών κτιρίων, σχέση τρωτότητας και χαρακτηριστικών των κτιρίων
• Απλή, Διαζωματική και οπλισμένη τοιχοποιία
Τρόποι διαμόρφωσης και οπλισμός. Ποσοστά οπλισμού, Αγκύρωση και αλληλοκάλυψη οπλισμών, Επικάλυψη των οπλισμών
• Πυραντίσταση
• Σχεδιασμός δομικών μερών από Τοιχοποιία κατά Ευρωκώδικα 6.
Αοπλοι τοίχοι υπό κατακόρυφη και οριζόντια φόρτιση. Οπλισμένοι τοίχοι υπό θλίψη, κάμψη, θλίψη και κάμψη. Οπλισμένοι τοίχοι υπό οριζόντια φόρτιση.
• Μέθοδοι ανάλυσης και σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία
Μέσω τριών εναλλακτικών μεθόδων κυμαινόμενης δυσκολίας, συγκρίνεται η σεισμική συμπεριφορά πραγματικών κατασκευών με τα αποτελέσματα των αναλύσεων
• Βλάβες σε τοιχοποιίες
Αναφέρονται τα ενδογενή και εξωγενή αίτια βλαβών των κατασκευών, όπως και βλάβες οφειλόμενες στο έδαφος. Σεισμική τρωτότητα.
• Τεχνικές επισκευών
Κριτήρια αποφάσεων, τρόποι εφαρμογής και υλικά για αρμολόγημα, ριζοοπλισμούς και ενέσεις. Τεχνολογία εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
• Επισκευές και ενισχύσεις κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την επισκευή ρηγματώσεων και αποκολλήσεων τοίχων, κατασκευή διαζωμάτων, μανδυών, και ενίσχυση θεμελίων καθώς και για τη δημιουργία οριζοντίων διαφραγμάτων και την ενίσχυση τοίχων με προένταση.
• Αποτελεσματικότητα και κόστος ενισχύσεων
Κριτήριο αποτελεσματικότητας , τρόποι ενίσχυσης, περιγραφή και αποτελεσματικότητα. Συσχέτιση με κατασκευαστικό κόστος ενισχύσεων.