Μαναριώτης Ιωάννης

 
Αναπληρωτής καθηγητής

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504, Ρίο
Τηλέφωνο: 2610 996535

idman@upatras.gr

Ο Ιωάννης Μαναριώτης είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (1990) του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2000). Υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2009 ως Λέκτορας, το 2013 προήχθη σε Επίκουρο Καθηγητή και το 2019 προήχθη σε Αναπληρωτή Καθηγητή.

Εργάστηκε ως Μηχανικός με ειδίκευση στο Περιβάλλον (2001-2009) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως Διδάσκων του Π.Δ.407/80 (2001-2008) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και ως Λέκτορας (2009-2013) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι συγγραφέας (Scopus Author ID 6506601790) 54 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, 100 άρθρων σε επιστημονικά συνέδρια και ενός κεφαλαίου σε βιβλίο. Έχει συμμετάσχει σε 12 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους και είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε 2 ερευνητικά προγράμματα. Είναι κριτής σε 30 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών επιτροπών και ενώσεων

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή της τεχνολογίας του περιβάλλοντος με έμφαση στην στη βιολογική επεξεργασία λυμάτων, στην επεξεργασία λυμάτων με μικροφύκη για παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων, στην επίδραση νανοσωματιδίων σε μικροφύκη, στις φυσικοχημικές διεργασίες και στη χρήση προχωρημένων τεχνικών οξείδωσης.

Δείτε εδώ αναλυτικό βιογραφικό του Ι.Δ. Μαναριώτη

  1. Orfanos, A.G. and Manariotis, I.D. (2019). “Algal Biofilm Ponds for Polishing Secondary Effluent and Resource Recovery.” Journal of Applied Phycology, 31(3), 1765-1772. https://doi.org/10.1007/s10811-018-1731-8
  2. Aravantinou, A.F., Andreou, F, and Manariotis, I.D. (2017). “Long-Term Toxicity of ZnO Nanoparticles to Scenedesmus Rubescens Cultivated in Different Media.” Scientific Reports 7:13454, 1-11. DOI:10.1038/s41598-017-13517-7.
  3. Vergini, S., Aravantinou, A.F., and Manariotis, I.D. (2016) “Harvesting of Freshwater and Marine Microalgae by Common Coagulants and Magnetic Microparticles”. Journal of Applied Phycology, 28(2), 1041-1049. DOI: 10.1007/s10811-015-0662-x
  4. Aravantinou, A.F., Theodorakopoulos, M.A., and Manariotis, I.D. (2013). “Selection of Microalgae for Wastewater Treatment and Potential Lipids Production.”Bioresource Technology, 147, 130-134. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2013.08.024
  5. Anagnostopoulos, V.A., Manariotis, I.D., Karapanagioti, H.K. and Chrysikopoulos, C.V. (2012). “Removal of Mercury from Aqueous Solutions by Malt Spent Rootlets.”Chemical Engineering Journal, 213, 135-141. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2012.09.074
  6. Yiannopoulos, A.C., Manariotis, I.D. and Chrysikopoulos, K.V. (2008). “Design and Analysis of a Solar Reactor for Anaerobic Wastewater Treatment.” Bioresource Technology, 99 (16), 7742-7749, doi:10.1016/j.biortech.2008.01.067.
  7. Manariotis, I.D. and Grigoropoulos, S.G.(2006).”Municipal Wastewater Treatment Using Upflow Anaerobic Filters.” Water Environment Research, 78 (3), 233-242, doi:10.2175/106143005X90029.
  8. Manariotis, I.D. and Grigoropoulos, S.G.(2006). “Anaerobic Filter Treatment of Municipal Wastewater: Biosolids Behavior.” Journal of Environmental Engineering, ASCE), 132(1), 23-31, doi:10.1061/(ASCE)0733-9372(2006)132:1(23).
  9. Hiras, D.N., Manariotis, I.D. and Grigoropoulos, S.G. (2004). “Organic and Nitrogen Removal in a Two-Stage Rotating Biological Contactor Treating Municipal Wastewater.” Bioresource Technology, 93 (1), 91-98, doi:10.1016/j.biortech.2003.06.005.
  10. Manariotis, I.D. and Grigoropoulos, S.G. (2002). “Low-Strength Wastewater Treatment Using an Anaerobic Baffled Reactor.” Water Environment Research, 74 (2), 170-176, doi:10.2175/106143002X139884.