Φόρτωση Εκδηλώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός ανθεκτικών, βιώσιμων και ευφυών υποδομών”

 Σεμινάριο

απευθύνεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τους φορητούς τους Η/Υ

 

Εργαλεία Γεωπληροφορικής στη Φαρέτρα του Συγχρόνου Πολιτικού Μηχανικού

Ημέρα/Ώρα: Πέμπτη 14/12/2023, 10:00 – 15:00

Αίθουσα: Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών

  

Διοργανωτές & Ομιλητές

 

Χ. Παππάς, Επίκ. Καθηγητής, Δ/της Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών

Α. Κυρίου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Γεωλογίας

 

Πρόγραμμα

10:00 – 11:00 Θεωρητικό υπόβαθρο και Βασικές Έννοιες

 • Βασικές εφαρμογές Γεωπληροφορικής
 • Γεωπληροφορική και δραστηριότητες Πολιτικού Μηχανικού
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic Information Systems, GIS)
 • Κατηγορίες γεωχωρικών δεδομένων
 • Χαρτογραφία και προβολικά συστήματα
 • Διαθέσιμες βάσεις γεωχωρικών δεδομένων συναφών με το αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού

11:00 – 14:00 Εργαστήριο –  εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του QGIS

 • Εισαγωγή στο λογισμικό QGIS (www.qgis.org)
 • Μεταφόρτωση και απεικόνιση γεωχωρικών δεδομένων από διαδικτυακές βάσεις πληροφοριών
 • Κατανόηση των διαφορών των γεωχωρικών δεδομένων (διανυσματικά και δεδομένα καννάβου)
 • Βασικοί γεωχωρικοί υπολογισμοί (συνδυασμός μεταβλητών, τομές, κλίση, και προσανατολισμός τοπογραφικού αναγλύφου)
 • Επεξεργασία ψηφιακών βάσεων δεδομένων
 • Δημιουργία δισδιάστατων απεικονίσεων γεωχωρικών δεδομένων

 

14:00 – 15:00 Άσκηση – ατομική εργασία κατανόησης

 • Υλοποίηση ατομικής άσκησης με εφαρμογή των όσων παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες
Go to Top