Παπαδάκης Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών,
26504, Ριο

Τηλέφωνο: 2610 996.521

k.papadakis@upatras.gr