• Διαστατική ανάλυση.
  • Καμπυλόγραμμα συστήματα συντεταγμένων.
  • Μη γραμμικά συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων (σημεία ισορροπίας, στοιχεία θεωρίας ευστάθειας).
  • Μέθοδοι διαταραχών. Ανάλυση οριακού στρώματος.
  • Κυματικές λύσεις διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους (οδεύοντα κύματα, σολιτόνια, στάσιμα κύματα, shock κύματα).
  • Συναρτήσεις Green.
  • Υλοποίηση των θεωρητικών και προσεγγιστικών μεθόδων που άπτονται των ανωτέρω θεμάτων μέσω πακέτων συμβολικών υπολογισμών.
  • Εφαρμογές σε προβλήματα του πολιτικού μηχανικού που άπτονται ταλαντώσεων, υδραυλικής, διάδοσης κυμάτων, κυκλοφορίας, κλπ