•Μηχανικές ιδιότητες και μη γραμμική συμπεριφορά δομικού χάλυβα. Μηχανισμός διαρροής, εργοσκλήρυνση, ψαθυρή και όλκιμη θραύση, πολυκυκλική και ολιγοκυκλική κόπωση. Πρακτικά κριτήρια εκτίμησης σημείου και χρονικής στιγμής εκκίνησης του μηχανισμού θραύσης σε δομικά μέλη από χάλυβα υπό τρισδιάστατη μονοτονική και κυκλική φόρτιση.

•Μη γραμμικότητες υλικού και γεωμετρίας μεταλλικών πλαισίων. P-Δ και P-δ. Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός και συμβατικά/γεωμετρικά μητρώα δυσκαμψίας 14 βαθμών ελευθερίας. Συγκεντρωμένη και διανεμημένη πλαστικότητα. Τοπικός ελαστο-πλαστικός λυγισμός και επίδραση στη συμπεριφορά δομικών μελών από χάλυβα υπό μονοτονική και κυκλική φόρτιση. Μη γραμμική στατική και δυναμική ανάλυση μεταλλικών πλαισίων. Πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα σε MATLAB. Πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα OpenSees. Το πρόγραμμα SAP2000.

•Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 8. Μέθοδοι ανάλυσης. Κριτήρια σχεδιασμού για αντισεισμικές μεταλλικές κατασκευές.

•Καμπτικά μεταλλικά πλαίσια. Διατάξεις του Ευρωκώδικα 8. Διατάξεις του AISC. Λεπτομέρειες σχεδιασμού δομικών μελών και συνδέσεων για πλάστιμη συμπεριφορά. Προσομοίωση μη γραμμικής συμπεριφοράς υπό ισχυρή σεισμική διέγερση.

•Μεταλλικά πλαίσια με κεντρικούς συνδέσμους δυσκαμψίας. Διατάξεις του Ευρωκώδικα 8. Διατάξεις του AISC. Λεπτομέρειες σχεδιασμού δομικών μελών και συνδέσεων για πλάστιμη συμπεριφορά. Προσομοίωση μη γραμμικής συμπεριφοράς υπό ισχυρή σεισμική διέγερση.

•Μεταλλικά πλαίσια με έκκεντρους συνδέσμους δυσκαμψίας. Διατάξεις του Ευρωκώδικα 8. Διατάξεις του AISC. Λεπτομέρειες σχεδιασμού δομικών μελών και συνδέσεων για πλάστιμη συμπεριφορά. Προσομοίωση μη γραμμική συμπεριφοράς υπό ισχυρή σεισμική διέγερση.

•Σύγχρονες τάσεις αντισεισμικού σχεδιασμού μεταλλικών πλαισίων για επανατακτικότητα έναντι ισχυρής σεισμικής δράσης. Μεταλλικά πλαίσια με συνδέσμους δυσκαμψίας αποφυγής λυγισμού ή άλλα μεταλλικά στοιχεία απορρόφησης σεισμικής ενέργειας. Λεπτομέρειες σχεδιασμού. Προσομοίωση μη γραμμική συμπεριφοράς υπό ισχυρή σεισμική διέγερση.

•Μεταλλικά πλαίσια με ιξώδεις ή ιξωδοελαστικούς αποσβεστήρες. Λεπτομέρειες σχεδιασμού. Προσομοίωση μη γραμμική συμπεριφοράς υπό ισχυρή σεισμική διέγερση.

•Καμπτικά αυτο-επαναφερόμενα μεταλλικά πλαίσια με συστήματα προέντασης. Λεπτομέρειες σχεδιασμού. Προσομοίωση μη γραμμική συμπεριφοράς υπό ισχυρή σεισμική διέγερση.

•Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών για ανθεκτικότητα έναντι ανθρωπογενών ακραίων δράσεων. Το ακραίο σενάριο ακαριαίας απώλειας υποστυλώματος μεταλλικού κτιρίου λόγω έκρηξης ή πρόσκρουσης. Διατάξεις για αποφυγή προοδευτικής κατάρρευσης στον Ευρωκώδικα 1 (Μέρος 1-7). Επιπλέον προτάσεις/διατάξεις για αποφυγή προοδευτικής κατάρρευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διατάξεις στις αμερικανικές οδηγίες UFC.

•Ανθεκτικότητα μεταλλικών συνδέσεων και κόμβων. Συμπεριφορά ονομαστικά αρθρωτών, μερικής αντοχής, και πλήρους αντοχής κόμβων δοκού-υποστυλώματος με μετωπική πλάκα στο ακραίο σενάριο απώλειας γειτονικού υποστυλώματος. Εφαρμογή της μεθόδου των κυρίων συστατικών μερών του Ευρωκώδικα 3 (Μέρος 1-8) για τον υπολογισμό της στροφικής ικανότητας κόμβων δοκού-υποστυλώματος με μετωπική πλάκα υπό τη παρουσία υψηλής εφελκυστικής αξονικής δύναμης. Προτάσεις για την αύξηση της στροφικής ικανότητας.

•Προσομοίωση της μη γραμμικής απόκρισης μεταλλικού κτιρίου στο σενάριο ακαριαίας απώλειας υποστυλώματος. Μη γραμμικά μοντέλα για δοκούς, υποστυλώματα, συνδέσεις, σύμμικτες δοκούς και σύμμικτες πλάκες.