• Βασικές γνώσεις σχεδιασμού προγράμματος πειραματικών δοκιμών
  • Διαστατική ανάλυση: απαιτήσεις ομοιότητας, ακριβή και παραμορφωμένα προσομοιώματα, δοκιμές υπό κλίμακα
  • Μέθοδοι δοκιμών: στατικές, δυναμικές, υβριδικές, τεχνητές διεγέρσεις
  • Βασικά στοιχεία σχεδιασμού πειραματικών διατάξεων, προγραμματισμός, προετοιμασία
  • Συστήματα δοκιμών: συστήματα επιβολής φορτίσεων (έμβολα, σερβοβαλβίδες, αντλίες), σερβοϋδραυλικά συστήματα, συστήματα ελέγχου (θεωρία ελέγχου)
  • Αισθητήρες: αρχές λειτουργίας, χαρακτηριστικά αισθητήρων, επιλογή αισθητήρων, μετατροπείς
  • Συλλογή/καταγραφή δεδομένων (λογισμικό & υλικό), ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων
  • Ενόργανη παρακολούθηση κατασκευών, Δοκιμές υγείας κατασκευών