1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μαθήματος και ειδικότερα στην παρουσίαση νέων υλικών και μεθόδων ενόργανης παρακολούθησης οπλισμένων – ελαφρων επιχωμάτων .

  1. ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Παρουσίαση νέων υλικών (γεωαφροί, γεωσυνθετικά) και των μηχανικών τους ιδιοτήτων και χρήση αυτών στην κατασκευή οπλισμένων – ελαφρών επιχωμάτων υψηλής επιτελεστικότητας

  1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών ενόργανης παρακολούθησης συμπεριφοράς γεωκατασκευών (αποκλισιόμετρα, κλισίμετρα, πιεζόμετρα, δυναμοκυψέλες, κ.α.).

  1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων ενόργανης παρακολούθησης για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση γεωτεχνικών κατασκευών υψηλής επιτελεστικότητας (επιχώματα, αντιστηρίξεις βαθιών εκσκαφών, κ.α.)

  1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ 

Ανάπτυξη προσομοιωμάτων πεπερασμένων στοιχείων για την λήψη αποφάσεων με βάση τη παρατηρούμενη συμπεριφορά κατά τη φάση κατασκευής γεωτεχνικών κατασκευών υψηλής επιτελεστικότητας (επιχώματα, αντιστηρίξεις βαθιών εκσκαφών, κ.α.)