1. Ο ανασχεδιασμός ως θέμα πολλών διαστάσεων. Σεισμική διακινδύνευση, τρωτότητα και ανθεκτικότητα (resilience) παλαιών και νέων κατασκευών. Οι βασικές αρχές για την αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας, της ανθεκτικότητας και τον ανασχεδιασμό υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τους σύγχρονους Κανονισμούς ΕΚ8, ΚΑΝ.ΕΠΕ. και το σχέδιο του ΚΑΔΕΤ. Στρατηγική για την κατά προτεραιότητα αντισεισμική ενίσχυση των υφισταμένων κατασκευών σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής, κατ’ εφαρμογή του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου.
  2. Παθολογία των κατασκευών από σεισμικές δράσεις. Κριτήρια για προσεισμικές ή μετασεισμικές επεμβάσεις. Καθορισμός προτεραιοτήτων. Στρατηγική για μεμονωμένες κατασκευές. Επιλογή στάθμης και στόχου επιτελεστικότητας. Οικονομικά κριτήρια. Διαδικασία επιλογής βέλτιστης λύσης ενίσχυσης έναντι σεισμικών δράσεων.
  3. Δράσεις ανασχεδιασμού. Αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας του φορέα με ελαστικές και ανελαστικές μεθόδους. Προσεγγιστικές μέθοδοι αποτίμησης σεισμικής ικανότητας κτιρίων.
  4. Μέθοδοι ενίσχυσης της κατασκευής ως συνόλου. Προσθήκη νέων κατακορύφων στοιχείων, ενφατνουμένων τοιχωμάτων, δικτυωτών συστημάτων, μανδυών. Επιλεκτικός ανασχεδιασμός αδύναμων στοιχείων. Διατιθέμενα μέσα, υλικά, τεχνολογίες και τεχνικές. Κριτήρια επιλογής τους κατά περίπτωση. Έλεγχος συνεργασίας παλαιών-νέων στοιχείων. Μηχανική των διεπιφανειών σε πολυφασικά στοιχεία. Προσδιορισμός της αντοχής και της παραμορφωσιακής ικανότητας επισκευασμένων /ενισχυμένων στοιχείων.
  5. Ολοκληρωμένη μελέτη αποτίμησης της σεισμικής επάρκειας και ενίσχυσης πολυορόφου κτιρίου, με χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις και με αποτελέσματα από προσεγγιστικές μεθόδους.