• Ορισμός της έννοιας της ανθεκτικότητας
  • Βασικές μέθοδοι αποτίμησης ανθεκτικότητας σε επίπεδο μονάδας, συστήματος, συστήματος-συστημάτων και δικτύων. Υπολογιστικές πλατφόρμες
  • Μέθοδοι σχεδιασμού για επίτευξη ανθεκτικότητας
  • Τεχνολογίες επάυξησης ανθεκτικότητας – διατάξεις κανονισμών
  • Κλιματική μεταβλητότητα: ορολογία, σενάρια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κλιματικά μοντέλα.
  • Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι (πλημμύρα, πυρκαγιά, διάβρωση): προσδιορισμός, χαρακτηρισμός.
  • Αρχές βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας στον σχεδιασμό και την διαχείριση υποδομών: ορολογία, μετρήσιμοι δείκτες και μέθοδοι αξιολόγησης βιωσιμότητας υποδομών, μέθοδοι αξιολόγησης ανθεκτικότητας υποδομών, ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών (ταμιευτήρες, φράγματα, αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα ομβρίων και αποχέτευσης, έργα καθαρισμού νερού, εγκαταστάσεις επεξεργασίας, διάθεσης και αξιοποίησης αστικών λυμάτων, έργα προστασίας και αποκατάστασης υδάτινων οικοσυστημάτων, θαλάσσιοι κυματοθραύστες, κρηπιδότοιχοι λιμένα).
  • Ανθεκτικότητα συστημάτων μεταφορών, διαταραχές λόγω συμβάντων και εκτάκτων καταστάσεων, μέτρηση κυκλοφοριακής ζήτησης και χωρητικότητας του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, αξιολόγηση σεναρίων αντίδρασης και βελτιστοποίηση ανακατανομής μεταφορικού έργου στο δίκτυο.
  • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης / μηχανικής μάθησης σε εφαρμογές του Πολιτικού Μηχανικού, στη διαχείριση έργων και υποδομών.
  • Εργαλεία και τεχνολογίες στην ανάπτυξη έξυπνων διασυνδεδεμένων υποδομών.