• Εξισώσεις πεδίου πραγματικών ρευστών: Εξ. Συνέχειας, Εξ. Ορμής (Navier-Stokes), Μεταφοράς (Μεταγωγής -διάχυσης), Ενέργειας (ως εξίσωση μεταφοράς)
• Οι εξισώσεις σε περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς. Εξισώσεις παράκτιας κυκλοφορίας
• Ανεμογενής ροή, παλίρροιες, ρεύματα πυκνότητας
• Λιμνοθάλασσες