1. Θαλάσσιες διεργασίες και πιέσεις στην παράκτια ζώνη: οριακό στρώμα κυμάτων, κυματογενή ρεύματα, στερεομεταφορά και μορφοδυναμική ακτών.
  2. Έργα προστασίας παράκτιας ζώνης: επίδραση και γενικές αρχές σχεδιασμού προβόλων, αποσπασμένων κυματοθραυστών και τεχνητής αναπλήρωσης ακτών.
  3. Ανθρωπογενείς πιέσεις στην παράκτια ζώνη.
  4. Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης