• Κινητική ανάπτυξης μικροοργανισμών
  • Κατηγορίες  αντιδραστήρων
  • Δεδομένα για μοντέλα προσομοίωσης ΕΕΛ
  • Εφαρμογή μοντέλων  προσομοίωσης ΕΕΛ (αξιολόγηση λειτουργίας, έλεγχος διεργασιών, βελτιστοποίηση λειτουργίας)