1. Εισαγωγή
  • Ορισμός ακραίων γεγονότων: Μικρή συχνότητα – ακραίες επιπτώσεις
  • Συναρτήσεις διανυσμάτων τυχαίων μεταβλητών: Συναρτήσεις μεγίστου (max) και ελαχίστου (min)
  • Ακραία γεγονότα από τη σκοπιά του Πολιτικού Μηχανικού: Το νόημα της περιόδου επαναφοράς και εναλλακτικοί ορισμοί της
 2. Πιθανοτική μοντελοποίηση ακραίων τιμών μίας τυχαίας μεταβλητής 
  • Εισαγωγή στη Θεωρία Ακραίων Τιμών
   • Θεωρία ακραίων τιμών και πιθανοτική ευστάθεια μεγίστων (max-stability): Παραδοχές και περιορισμοί
   • Γενικευμένη Κατανομή Ακραίων Τιμών (generalized extreme value, GEV, distribution)
   • Εκτίμηση παραμέτρων Γενικευμένης Κατανομής Ακραίων Τιμών από παρατηρήσεις μεγίστων
    • Μέθοδος των συμβατικών ροπών
    • Μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας
    • Μέθοδος των πιθανοτικά ζυγισμένων ροπών
   • Εκτίμηση ακραίων τιμών και περιόδου επαναφοράς ακροτάτων: Κατασκευή ομβρίων καμπυλών από δεδομένα ετησίων μεγίστων βροχής.
  • Εισαγωγή στη Θεωρία Ακραίων Υπερβάσεων
   • Θεώρημα Ακραίων Υπερβάσεων: Παραδοχές και περιορισμοί
   • Γενικευμένη Κατανομή Pareto (generalized Pareto, GP, distribution)
   • Μέθοδοι προσδιορισμού τιμών κατωφλίου από χρονοσειρές παρατηρήσεων
   • Εκτίμηση παραμέτρων της Γενικευμένης Κατανομής Pareto από χρονοσειρές παρατηρήσεων άνωθεν τιμών κατωφλίου.
    • Μέθοδος των συμβατικών ροπών
    • Μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας
    • Μέθοδος των πιθανοτικά ζυγισμένων ροπών
   • Εκτίμηση ακραίων τιμών και περιόδου επαναφοράς ακροτάτων: Κατασκευή ομβρίων καμπυλών από χρονοσειρές υπερβάσεων κατωφλίου.
 1. Πιθανοτική μοντελοποίηση ακραίων τιμών διανυσμάτων τυχαίων μεταβλητών
  • Πολυμεταβλητή Γενικευμένη Κατανομή Ακραίων Τιμών (multivariate generalized extreme value, GEV, distribution) και πιθανοτική ευστάθεια μεγίστων τιμών (max-stability).
  • Max-stable πολυμεταβλητές κατανομές και Copulas ακραίων τιμών
  • Μέθοδοι προσαρμογής max-stable πολυμεταβλητών κατανομών και Copulas ακραίων τιμών σε δεδομένα.
 2. Ακραίες τιμές εξαρτημένων πραγματοποιήσεων
  • Ασυμπτωτική σύγκλιση ακροτάτων και εξάρτηση τους από την κλίμακα παρατήρησης: Θεωρία Ακραίων Τιμών (Extreme Value Theory) και Θεωρία Μεγάλων Αποκλίσεων (Large-deviation theory)
  • Χαλάρωση της παραδοχής ανεξαρτησίας των παρατηρήσεων και κατά προσέγγιση σύγκλιση σε προ-ασυμπτωτικές συνθήκες.
  • Στοχαστικά αυτό-όμοιες στάστιμες στοχαστικές ανελίξεις (stationary stochastic self-similar, sss, or multifractal processes)
   • Ιδιότητες και Γένεση
   • Στοχαστικά αυτό-όμοιο beta-lognormal στοχαστικό μοντέλο.
   • Εκτίμηση παραμέτρων από δεδομένα

Εκτίμηση ακραίων τιμών και περιόδου επαναφοράς ακροτάτων: Κατασκευή ομβρίων καμπυλών από χρονοσειρές βροχόπτωσης μικρού μήκους (π.χ. 1-2 χρόνια δεδομένων).