• Αναγνώριση προτύπων.
  • Πλαίσιο τεχνητής νοημοσύνης.
  • Δυναμική ζήτηση και προσφορά σε πλαίσιο αυτονομίας.
  • Μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την διαχείριση συμβάντος σε πραγματικό χρόνο.
  • Aλγόριθμοι Αυτόνομων Συστημάτων Μεταφορών.
  • Αλγόριθμοι αυτο-οργάνωσης συστημάτων μεταφορών και υποδομής.
  • Μοντελοποίηση αυτόνομων διατροπικών, πολυτροπικών και διαμετακομιστικών κόμβων.
  • Αυτόνομα μικρο-οχήματα.
  • Ευφυές και αυτόνομο φορτίο.
  • Ανίχνευση θέσης σε πραγματικό χρόνο