1. Μοντέλα διαχείρισης κόμβου σε πραγματικό χρόνο.
  2. Διαχείριση ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης.
  3. Συστήματα συνδυασμένων μεταφορών εφοδιαστικής αλυσσίδας (logistics).
  4. Μακροσκοπική εκτίμηση επικινδυνότητας και ανίχνευση συμβάντος σε διατροπικούς και διαμετακομιστικούς κόμβους.
  5. Μικροσκοπική εκτίμηση θέσης οχήματος και επικινδυνότητας.
  6. Μοντελοποίηση συμπεριφοράς οχήματος και οδηγού.
  7. Δυναμικά μοντέλα επιπτώσεων με χρήση επιλεγμένων μεθόδων όπως διανυσματικής αυτοπαλινδρόμησης (vector autoregression), αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition), νευρωνικών δικτύων (neural networks), γενετικών αλγορίθμων (genetic algorithms).