• Έλεγχοι τυχαιότητας, ύπαρξης ακραίων τιμών και καλής προσαρμογής
  • Βασικοί έλεγχοι υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης
  • Μοντέλα Γραμμικής Παλινδρόμησης και Διαγνωστικοί έλεγχοι
  • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
  • Μοντέλα χρονοσειρών
  • Στατιστικός έλεγχος διεργασιών