1. Εισαγωγή και ανάλυση του αντικειμένου του μαθήματος.
Η χρησιμότητα των λογισμικών BIM στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση τεχνικών έργων. Περιγραφή των δυνατοτήτων των λογισμικών ΒΙΜ και συνοπτική παρουσίαση του περιβάλλοντος εργασίας τους. Ολιστικός σχεδιασμός, σχεδιασμός του στατικού συστήματος του κτηρίου, σχεδιασμός των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, τρισδιάστατη μοντελοποίηση, παραμετροποίηση αντικειμένων και δομικών στοιχείων, Σύνδεση κατασκευαστικών λεπτομερειών με το τρισδιάστατο μοντέλο, κόστος κατασκευής, εργαλεία ανάλυσης (αξιολόγηση βιωσιμότητας της κατασκευής, ΑΚΖ, ανάλυση της ενεργειακής συμπεριφοράς, ανάλυση επιπέδων φωτισμού).

2. Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας.
Πλοήγηση σε κατόψεις, όψεις, τομές, 3D μοντέλο. Δημιουργία επιπέδων ορόφων, δημιουργία 3D οπτικών, δημιουργία κατόψεων, όψεων, τομών, πινακίδες σχεδίων. Επιλογή τοποθεσίας (geolocation).

3. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και παραμετροποίηση Ι (Γεωμετρία κτηρίου).
Μελέτη του τρισδιάστατου μοντέλου, τροποποίηση της γεωμετρίας και παραμετροποίηση δομικών στοιχείων. Κουφώματα, τοιχοποιίες, δάπεδα, στέγες, δώματα, κλιμακοστάσια, στοιχεία του φέροντος οργανισμού, εφαρμογή καννάβου. Παραμετροποίηση στοιχείων του εξοπλισμού του κτηρίου. Εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων.

4. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και παραμετροποίηση ΙΙ (Φέρων οργανισμός).
Φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα, Παραμετροποίηση στοιχείων (υποστυλώματα, δοκοί, θεμελιώσεις). Φέρων οργανισμός από δομικό χάλυβα και παραμετροποίηση της γεωμετρίας και των διαστάσεων των στοιχείων. Παραμετροποίηση προκατασκευασμένων στοιχείων.

5. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και παραμετροποίηση ΙΙΙ (Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις).
Επιλογές συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού.
Παραμετροποίηση του δικτύου των σωληνώσεων της ύδρευσης και της αποχέτευσης. Έλεγχος ανεπιθύμητων διασταυρώσεων στη γεωμετρία.

6. Εκτίμηση ποσοτήτων και προμέτρηση υλικών.
Πίνακες κουφωμάτων. Πίνακες προμέτρησης όλων των υλικών ανά δομικό στοιχείο. Παραμετροποίηση πινάκων.

7. Ανάλυση κόστους.
Εισαγωγή δεδομένων κόστους. Εκτίμηση του κόστους κατασκευής.

8. Ανάλυση παραμέτρων βιωσιμότητας της κατασκευής.
Εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, εκτίμηση εκπομπών CO2. Ανάλυση κύκλου ζωής της κατασκευής, Ανάλυση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου και βελτιστοποίηση.

9. Παραδείγματα εφαρμογών και περιπτωσιολογικές μελέτες.
Μελέτη κτηρίου και διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων με στόχο τη σύγκρισή τους ως προς τη βιωσιμότητα της κατασκευής. Εφαρμογή απαιτήσεων πιστοποίησης βιωσιμότητας έργων και κτηρίων (BREEAM, LEED, κλπ.). Περίπτωση νέου κτηρίου και περίπτωση ανακαινιζόμενου κτηρίου.