1. Εισαγωγή, σχεδιασμός και οργάνωση έργων και εργοταξίων
 2. Δομή και διάταξη εργοταξίου, εγκαταστάσεις, λειτουργία
 3. Μηχανήματα τεχνικών έργων, διαχείριση εξοπλισμού
 4. Προσωπικό εργοταξίων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 5. Διαχείριση υλικών και προμηθειών, οργάνωση αποθήκης
 6. Διαχείριση ποιότητας έργων
 7. Διαχείριση ασφάλειας και υγείας στα τεχνικά έργα
 8. Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος εργοταξίου
 9. Νομοθεσία υλοποίησης δημόσιων έργων και μελετών
 10. Διαχείριση κινδύνων τεχνικών έργων
 11. Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 12. Λιτή διαχείριση κατασκευών (Lean construction)