1. Εισαγωγή
Το αντικείμενο της Οικοδομικής, δομικές και λειτουργικές απαιτήσεις οικοδομικών κατασκευών. Τύποι κτιρίων και χρήσεων. Διαδικασία μελέτης κτιρίου (σύντομη αναφορά σε κανονισμούς). Μέθοδοι κατασκευής κτιρίων (παραδοσιακή, συνήθης, βιομηχανοποιημένη δόμηση). Διαδικασία κατασκευής κτιρίου. Σύντομη αναφορά στα βασικά δομικά υλικά.
2. Τοποθέτηση του κτιρίου στο περιβάλλον
Τοπογραφία, έδαφος, βλάστηση, ηλιακή ακτινοβολία, παθητικός σχεδιασμός, σκιασμός, φυσικός φωτισμός, απορροή υδάτων, άνεμος, θόρυβος, θέα, νομοθεσία, πρόσβαση, κλίσεις, τοίχοι αντιστήριξης, τεχνική περιγραφή, διάγραμμα δόμησης και βασική ορολογία.
3. Προεργασίες οικοπέδου – Εκσκαφές- Θεμελιώσεις
Τοπογραφικό, ισοϋψείς καμπύλες, χαράξεις, μηχανήματα οικοδομικών έργων, διαμόρφωση επιφάνειας. Γενικές εκσκαφές, ειδικές εκσκαφές. Σχέδιο εκσκαφών. Είδη θεμελιώσεων, στοιχεία θεμελίωσης.
4. Φέρων οργανισμός – Κατασκευαστικά συστήματα
Τύποι φέροντος οργανισμού (δικτυώματα, πλαίσια, καμπύλοι/επιφανειακοί φορείς, τοξωτοί φορείς, καλωδιωτοί φορείς ), Είδη φορτίσεων.
5. Κέλυφος κτιρίου
Τοιχοποιίες. Είδη, ιδιότητες, υλικά, θερμοϋγρομόνωση, ηχομόνωση τοιχοποιιών. Πετάσματα. Κουφώματα, ορισμοί, κατηγορίες, είδη, κριτήρια επιλογής, λειτουργία, ηλιοπροστασία, φύλλα ασφαλείας. Τοιχώματα υπογείων. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
6. Δώματα, στέγες και κατώτερο πάτωμα
Δώματα. Ψυχρή και θερμή στέγη. Κεκλιμένες στέγες. Απορροή όμβριων υδάτων (ρύσεις). Κατώτερο πάτωμα (πάνω από το έδαφος, πάνω στο έδαφος και μέσα στο έδαφος).
7. Κατακόρυφες επικοινωνίες
Είδη κλιμάκων και σχεδιασμός τους. Ράμπες. Ανελκυστήρες.
8. Εσωτερικά χωρίσματα, Επενδύσεις, επιστρώσεις, τελειώματα
Ξηρή δόμηση. Διαμόρφωση τελικών επιφανειών. Οικοδομικές λεπτομέρειες.
9. Εγκαταστάσεις
Μηχανολογικές, Ηλεκτρικές, Υδραυλικές.
10. Προστασία των κατασκευών
Στεγάνωση και θερμομόνωση (ανά κατασκευαστικό στοιχείο), συμπύκνωση υδρατμών (σχετιζόμενη με θερμομόνωση), ηχοπροστασία, πυροπροστασία.