1. Δομή των υλικών.
  2. Φυσικές, θερμικές, μηχανικές και άλλες ιδιότητες.
  3. Φυσικοί λίθοι και προϊόντα τους.
  4. Κονίες (υδραυλικές, αερικές) και κονιάματα.
  5. Σκυρόδεμα: συστατικά, δομή, αντοχή, παραμορφώσεις, ανθεκτικότητα, μελέτη σύνθεσης, συμπεριφορά νωπού σκυροδέματος.
  6. Χάλυβας και άλλα μέταλλα: τεχνολογία, δομή, βασικές ιδιότητες, ανθεκτικότητα.
  7. Ξύλο: Γενικά στοιχεία, βασικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, προστασία.
  8. Κεραμικά: γεωμετρικά, φυσικά, μηχανικά και άλλα χαρακτηριστικά λιθοσωμάτων.
  9. Τοιχοποιία: μηχανική συμπεριφορά, περιβαλλοντικές επιδράσεις
  10. Πολυμερή: βασικές ιδιότητες, περιβαλλοντικές επιδράσεις, άοπλα και ινοπλισμένα πολυμερή, κυψελωτά πολυμερή.