1. Βασικές ιδιότητες ρευστών, Στοιχεία Ρευστομηχανικής, Ροή Πραγματικών Ρευστών (στρωτή και τυρβώδης), Οριακό στρώμα.
  2. Ροή σε κλειστούς αγωγούς: Βασικές εξισώσεις υδραυλικής, εγκάρσια κατανομή ταχύτητας στην στρωτή και τυρβώδη ροή, απώλειες λόγω τριβών – εξ. Darcy-Weisbach, τοπικές απώλειες, αντλίες, γραμμή ενέργειας, πιεζομετρική γραμμή, συστήματα πολλαπλών αγωγών, υδραυλικό πλήγμα, σχεδιαστικές παρατηρήσεις.
  3. Ροή σε ανοικτούς αγωγούς: Γενικά, ορισμοί, κατανομή πίεσης, ειδική ενέργεια, είδη ροής, διατομές ελέγχου, ειδική ορμή, υδραυλικό άλμα, εξίσωση αντιστάσεως στη μόνιμη ροή, ομοιόμορφη ροή, κανονικό βάθος, υδραυλικώς βέλτιστη διατομή, βαθμιαίως μεταβαλλόμενη ροή, ταξινόμηση προφίλ ελεύθερης επιφάνειας, υπολογισμός προφίλ ελεύθερης επιφάνειας, μέθοδος κατευθείαν βήματος, πρότυπη μέθοδος βημάτων, κατασκευές ελέγχου, ροή από ταμιευτήρα σε ταμιευτήρα, συναρμογές σε υποκρίσιμη και υπερκρίσιμη ροή, κυλιόμενα κύματα.