1. Τα Υλικά
Μηχανική συμπεριφορά σκυροδέματος και χάλυβα οπλισμού. Επιρροή του εγκιβωτισμού στις ιδιότητες του σκυροδέματος
2. Οι Βάσεις του Σχεδιασμού
Οριακές καταστάσεις, Συνδυασμοί δράσεων, Υπολογισμός της έντασης σχεδιασμού.
3. Διαστασιολόγηση με Βάση την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας σε Κάμψη με Ορθή Δύναμη
Οι βάσεις της διαστασιολόγησης σε κάμψη, Σχεδιασμός ορθογωνικών διατομών σε μονοαξονική κάμψη με ορθή δύναμη, Αλληλεπίδραση ροπής-αξονικής δύναμης για ορθογωνικές διατομές με συμμετρικό οπλισμό σε μονοαξονική κάμψη, Ορθογωνικές διατομές σε διπλή (λοξή ή διαξονική) κάμψη με ορθή δύναμη, Κάμψη διατομών μορφής Τ ή Γ (πλακοδοκών).
4. Κανόνες Κατασκευαστικής Διαμόρφωσης και Όπλισης Γραμμικών Μελών
Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων και επικάλυψης οπλισμών με σκυρόδεμα, Κανόνες κατασκευαστικής διαμόρφωσης και όπλισης δοκών και υποστυλωμάτων.
5. Διαστασιολόγηση Γραμμικών Μελών με Βάση την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας σε Τέμνουσα
Μέλη χωρίς οπλισμό διάτμησης, Διατμητική αντοχή μελών με οπλισμό διάτμησης, Συμπεριφορά γραμμικών μελών σε διάτμηση υπό μονοτονική ή/και ανακυκλιζόμενη φόρτιση, Διαστασιολόγηση σε τέμνουσα κατά τους Κανονισμούς, Ειδικές περιπτώσεις διατμητικής καταπόνησης: Έμμεσες στηρίξεις, αναρτημένα φορτία, σύνδεση πελμάτων-κορμού σε πλακοδοκούς.