1. Εισαγωγή στην επεξεργασία λυμάτων.
2. Παροχή, ποιοτικά χαρακτηριστικά και επιπτώσεις λυμάτων και αποβλήτων, όρια και συνθήκες εκπομπής.
3. Αρχές εφαρμοσμένης μικροβιολογίας και μικροβιακού μεταβολισμού.
4. Προκαταρκτική επεξεργασία (εσχάρες και τριβεία, αμμοσυλλέκτες, εξισορρόπηση) και πρωτοβάθμια επεξεργασία (καθίζηση, φυσική – χημική επεξεργασία).
5. Βιολογική επεξεργασία λυμάτων (ενεργός ιλύς, βιολογική διύλιση, περιστρεφόμενοι βιοδίσκοι).
6. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (λίμνες σταθεροποίησης, τεχνητοί υγρότοποι).
7. Προχωρημένη επεξεργασία (αφαίρεση αζώτου και φωσφόρου, αφαίρεση οργανικών ενώσεων).
8. Αναερόβια επεξεργασία λυμάτων.
9. Επεξεργασία ιλύος και διάθεση ιλύος.
10. Απολύμανση λυμάτων.
11. Διάθεση λυμάτων στο έδαφος.
12. Διάβρωση συστημάτων συλλογής.