(1) Εισαγωγή στην Γεωστατιστική και σε μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών Γεωδαιτικών καταγραφών.
(2) Βασικές Αρχές Επίγειας και Δορυφορικής Γεωδαισίας με διάφορα όργανα.
(3) Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και ανάλυση και απεικόνιση χωροχρονικών δεδομένων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (QGIS).
(4) Κτηματολόγιο και βάσεις διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων.
(5) Προγραμματισμός και διεξαγωγή μετρήσεων υπαίθρου, επεξεργασία και σύνθεση μετρήσεων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.