1. Βασικά προβλήματα της Γεωδαισίας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Πολιτικού Μηχανικού, ιδιαίτερα σε σχέση με την μελέτη, κατασκευή, διαχείριση, ασφάλεια και βιωσιμότητα τεχνικών έργων και διάφορων σημαντικών κατασκευών και του περιβάλλοντός τους
  2. Στοιχεία Θεωρίας Μετρήσεων και Σφαλμάτων (τύποι, κατανομή και μετάδοση σφαλμάτων, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων).
  3. Εφαρμογές της Θεωρίας Μετρήσεων και Σφαλμάτων στην εκτίμηση και σχεδιασμό γεωδαιτικών εργασιών και εφαρμογές σε διάφορες δραστηριότητες (πχ σφάλματα επιταχυνσιογράφων)
  4. Εισαγωγή στην ανάλυση χρονοσειρών γεωδαιτικών καταγραφών
  5. Βασικές Αρχές Επίγειας και Δορυφορικής Γεωδαισίας με διάφορα όργανα (επίδειξη ή εκπαίδευση στη χρήση τους) με βάση απαιτήσεις ακριβείας
  6. Προγραμματισμός εργασιών, μετρήσεις υπαίθρου και επεξεργασία δεδομένων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
  7. Κτηματολόγιο και βάσεις διαχείρισης χωρικών κλπ δεδομένων
  8. Εισαγωγή σε Ειδικές εφαρμογές όπως μέθοδοι ελέγχου σταθερότητας κατολισθήσεων, συγκλίσεων σηράγγων κατά τη διάρκεια διάνοιξης τους και παραμόρφωσης των υπερκείμενων κτιρίων, μετρήσεις ταλαντώσεων κτιρίων από φορτία ανέμου και κυκλοφορίας, γεωμετρική κατασκευή υψηλών κτιρίων και κατασκευών μεγάλων διαστάσεων (στέγαστρα σταδίων, οδοποιία υψηλών απαιτήσεων που περιλαμβάνει σήραγγες, κοιλαδογέφυρες, κλπ).