Εισαγωγή στην ανάλυση των συστημάτων μεταφορών. Μέθοδοι ανάλυσης των μεταφορικών συστημάτων. Ζήτηση μεταφορικής εξυπηρέτησης. Μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σχετικών με τις μεταφορές. Γένεση μετακινήσεων. Κατανομή των μετακινήσεων. Κατανομή στα μεταφορικά μέσα. Καταμερισμός στο μεταφορικό δίκτυο. Σύγχρονα θέματα στον τομέα των μεταφορών.
.