1. Στοιχεία γεφυρών και βασικοί παράγοντες σχεδιασμού
 2. Δράσεις σχεδιασμού γεφυρών: φορτία κυκλοφορίας, σεισμική δράση
 3. Φορείς καταστρώματος γεφυρών: προκατασκευή σε τμήματα κατά πλάτος, κατασκευή πλακογεφυρών σε σταθερά ικριώματα, σταδιακή σκυροδέτηση σε προωθούμενο ικρίωμα, σταδιακή δόμηση σε πρόβολο με επιτόπου σκυροδέτηση ή προκατασκευασμένους σπονδύλους, σταδιακή προώθηση από το ακρόβαθρο
 4. Σχεδιασμός βάθρων γεφυρών: σχεδιασμός ακροβάθρων και μεσοβάθρων, ικανοτικός σχεδιασμός των βάθρων και των στοιχείων τους κατά τον Ευρωκώδικα 8
 5. Εισαγωγή και βασικές αρχές προεντεταμένου σκυροδέματος
 6. Υλικά και τεχνολογία του προεντεταμένου σκυροδέματος
 7. Απώλειες προέντασης
 8. Προσδιορισμός των εντατικών μεγεθών σχεδιασμού
 9. Ελεγχος οριακών καταστάσεων αστοχίας
 10. Ελεγχος οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας
 11. Σύνθεση του προεντεταμένου σκυροδέματος
 12. Υπολογισμός και διαμόρφωση των περιοχών αγκύρωσης τενόντων