1. Παθολογία κατασκευών: Βλάβες σε Υποστυλώματα,  Βλάβες σε Κόμβους Δοκών-Υποστυλωμάτων, Βλάβες σε Τοιχώματα, Βλάβες σε Δοκούς, Βλάβες σε Στοιχεία Θεμελίωσης, Βλάβες σε Πλάκες, Εμπειρικός Τρόπος Εκτίμησης Απομένουσας Αντοχής και Δυσκαμψίας Δομικών Στοιχείων και Κατασκευής.
  2. Στρατηγική  και  Διαδικασίες  Ανασχεδιασμού των Κατασκευών: Ανασχεδιασμός ως Πρόβλημα Πολλών Διαστάσεων, Στρατηγική για τις Επεμβάσεις, Ενίσχυση Κατασκευής ως Συνόλου.
  3. Υλικά και Τεχνολογίες Επεμβάσεων: Ειδικοί Τύποι Σκυροδέματος, Πολυμερικές Κόλλες, Επισκευαστικά Κονιάματα, Επικολλητά Φύλλα από Χάλυβα ή Ινοπλισμένα Πολυμερή, Διατμητικοί Σύνδεσμοι-Αγκύρια, Αγκυρώσεις και Συγκολλήσεις Νέων Ράβδων Οπλισμού.
  4. Οι Βάσεις για την Αναδιαστασιολόγηση: Συντελεστές Ασφάλειας Υλικών,  Διορθωτικοί Συντελεστές Μονολιθικότητας, Σχεδιασμός Μεταλλικών Συνδέσμων, Έλεγχος Αγκυρώσεων και Συγκολλήσεων Νέων Ράβδων Οπλισμού, Σχεδιασμός Διεπιφανειών Παλαιού-Νέου Σκυροδέματος.
  5. Επισκευές-Ενισχύσεις Δομικών Στοιχείων: Επισκευές –Ενισχύσεις Υποστυλωμάτων, Επισκευές- Ενισχύσεις Τοιχωμάτων, Επισκευές-Ενισχύσεις Δοκών και Πλακών, Επισκευές–Ενισχύσεις Κόμβων Δοκών-Υποστυλωμάτων, Ενισχύσεις Στοιχείων Θεμελίωσης.